معلم ای سراج راه دانش                  معلم ای منیر ماه تابش

معلم ای علیم راه بینش                  هدایت می کنی با صلح و سازش

معلم ای شکیب آفرینش              مرا می ژروری با علم و دانش

معلم ای حلیم روز گاران                تراوش می کند علمت هزاران

معلم ای حبیب نوبهاران               به سویت می شتابم من هراسان

معلم ای رفیق دانش آموز            همیشه در کلاس هستی تو دلسوز

معلم ای که می سوزی همه روز       دل خودرابرای دانش آموز

معلم ای در هنگام درست               به جان و دل کنی کوشش و زحمت

معلم ای که در کنج کلامت             نشسته نعمت خوب صداقت

معلم ای طبیب درد مندان              انیس و مو نس آن ژاک یزدان

معلم ای که در عدل و عدالت           ندارد هیچ کسی از تو شکایت

معلم من ببوسم دست وبایت         کریمی را نمودی توهدایت

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰ساعت 12:22  توسط اکبر کریمی دستگردی  |